Obchodní podmínky elektronického obchodu provozovaného na adrese
    www.pinkypop.cz
     
     
    společnosti FORESTIQUE SHOP CZ s.r.o.
    se sídlem Věšínova 1321/22, 700 30, Ostrava, IČ 04117832, DIČ: CZ 04117832 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 62384
     
    I.
1.   Těmito obchodními podmínkami se řídí prodej a nákup zboží v elektronickém obchodě provozovaném na adrese www.pinkypop.cz
2.   Zákazník (spotřebitel) se zavazuje seznámit se s těmito obchodními podmínkami a identifikačními údaji prodávajícího před tím, než si objedná vybrané zboží.
3.   Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, kterou zákazník (spotřebitel) uzavírá s prodávajícím.
     
    II.
    Spotřebitelé
1.   Spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s dodavatelem nejedná v rámci své podnikatelské činnosti. Pokud není  uvedeno jinak, vztahují se na spotřebitele práva a povinnosti zákazníka.
     
    III.
    Předmět uzavírané kupní smlouvy
1.   Prodávající nabízí zákazníkovi zboží ve svém oddělení elektronického obchodu provozovaného společností FORESTIQUE SHOP CZ s.r.o. Zákazník objednáním zboží u prodávajícího podává návrh kupní smlouvy, která je uzavřena až v okamžiku závazného potvrzení objednávky prodávajícím. Předmětem této kupní smlouvy je závazek prodávajícího dodat zákazníkovi objednané zboží a závazek zákazníka objednané zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží a náklady na balení a dopravu zboží.
     
    IV.
    Kupní cena a platební podmínky
1.   U každého nabízeného zboží je uvedena jeho cena včetně daně z přidané hodnoty. V ceně zboží jsou zahrnuty i veškeré ostatní daně a poplatky, vztahující se ke zboží. Kupní cena každého zboží je stanovena jako součet ceny zboží a daně z přidané hodnoty určené z ceny zboží. Kupující má právo koupit zboží za částku, která byla uvedena jako nabídková cena na předmětné zboží a následně závazně potvrzena prodávajícím.
2.   Zákazník je povinen zaplatit kupní cenu bezhotovostně na účet prodávajícího nebo v hotovosti při dodání zboží. Způsob úhrady kupní ceny je zákazník povinen uvést v objednávce.
3.   Při platbě bezhotovostním převodem z účtu obdrží zákazník potvrzení objednávky a následně zálohový list, ve kterém jsou uvedené   veškeré  údaje nutné pro platbu  převodem na účet prodávajícího. Zboží bude dodáno až po připsání částky kupní ceny na účet prodávajícího. Pokud nebude částka kupní ceny připsána na účet prodávajícího do 10 dnů od uzavření smlouvy, má se za to, že zákazník od smlouvy odstoupil a prodávající nemá povinnost zboží zákazníkovi dodat.
4.   Při volbě způsobu platby v hotovosti prodávající dodává zboží zákazníkovi na dobírku a zákazník zboží zaplatí při dodání zboží.
5.   Náklady na balné a dopravu zboží zákazníkovi v rámci ČR jsou stanoveny následovně:
   

 

  • Kurýrní služba PPL - od 0 do 5 kg = Kč 99,-- bez dobírky, Kč 139,-- s dobírkou     
   
  • Doprava při objednání zboží nad Kč 2500,-- je ZDARMA - platí pouze v době, kdy neprobíhají jiné slevové akce
6.   Při platbě bankovním převodem je nutné nejprve zaslat finanční částku na náš účet a až poté bude zboží expedováno !
7.   Veškeré uvedené ceny jsou platné. Prodávající si vyhrazuje právo uvedené ceny změnit. Platné ceny jsou potvrzeny zákazníkovi prodávajícím v okamžiku potvrzení objednávky a jsou závislé na platných cenách v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje zákazníka. Pokud zákazník se změnou uvedené ceny nesouhlasí, má právo objednávku stornovat nebo od smlouvy, pokud již byla uzavřena, odstoupit, a to do 7 dnů od jejího uzavření.
     
    V.
    Výběr a objednání zboží v elektronickém obchodě
1.   Zákazník vybírá zboží buď prohlížením nabídky (vybere kategorii zboží a následně konkrétní artikl), nebo hledáním. Fulltextové hledání je výhodné použít, zná-li zákazník přesné označení (číslo artiklu) či název zboží, které hledá.
2.  

Po nalezení a výběru zboží zákazník stiskne v detailním pohledu na zboží tlačítko VLOŽIT. Zobrazí se informace o vložení požadovaného zboží do košíku, přehled o stavu košíku a zákazník může pokračovat v nákupu. Stejným způsobem, tj. kliknutím na VLOŽIT, může zákazník k vybranému zboží přidat ještě další libovolné položky či nabízené příslušenství, pokud je pro daný výrobek nabízeno prodávajícím. Na stránku košíku se zákazník dostane vždy i po stisknutí ikonky KOŠÍKU, která je umístěna na pravé horní polovině obrazovky. Tam pak zákazník může zboží z košíku kdykoli odebrat nebo upravit množství jednotlivých položek.

3.  

 Po výběru zboží, které hodlá zákazník u prodávajícího zakoupit, pokračuje zákazník tlačítkem ZAPLATIT.

4.  

Pokud je zákazník registrovaným uživatelem, je pro něho připraven formulář Přihlásit – REGISTROVANÝ ZÁKAZNÍK, kde vyplní svoji emailovou adresu jako přihlašovací jméno a heslo. Pokud zákazník nakupuje v tomto elektronickém obchodním domě poprvé nebo pokud heslo a přihlašovací jméno zapomněl, vyplní formulář NOVÝ ZÁKAZNÍK. V tomto formuláři zákazník musí zadat požadované údaje, potřebné k realizaci dodávky zboží.

5.   Po stisknutí volby POTVRDIT OBJEDNÁVKU je objednávka odeslána do našeho systému a zákazník vzápětí obdrží e-mailem informaci o přijetí této objednávky.
     
    VI.
    Storno objednávky
1.  

Kupující může stornovat objednávku nejpozději do okamžiku jejího závazného potvrzení prodávajícím.

     
    VII.
    Zaplacení ceny za zboží
1.  

Kupující může zaplatit cenu za zboží ve smyslu ustanovení článku IV., odstavců 2., 3. a 4. těchto obchodních podmínek bezhotovostně na účet prodávajícího nebo v hotovosti při dodání zboží či převzetí zboží na odběrném místě.

     
    VIII.
    Dodání zboží
1.  

Zboží je prodávajícím dodáváno kupujícímu na adresu uvedenou kupujícím. Spolu se zbožím je kupujícímu prodávajícím dodán i dodací list a daňový doklad o zakoupeném zboží. Na jednom z těchto dokumentů kupující obdrží plné identifikační údaje prodávajícího. Pokud žádný z dokumentů nebude některou z uvedených informací obsahovat, je kupující povinen obratem tuto skutečnost oznámit prodávajícímu, jinak se má za to, že takové informace v plném rozsahu obdržel.

2.  

Zboží je zákazníkovi dodáno, je-li doručeno prodávajícím na adresu, kterou zákazník uvedl. Nepřevezme-li zákazník zboží na sjednané adrese a ve sjednaném čase, platí veškeré náklady spojené s dodáním zboží a rovněž i náklady spojené s opětovným dodáním zboží. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho zaplacením.

3.  

Zboží je zákazníkovi dodáno v co nejkratší možné době, zpravidla do 3 pracovních dnů, nejdéle však do 1 týdne od uzavření kupní smlouvy. V případě, že zboží nemáme skladem, zákazník bude včas informován o nejbližším možném termínu doručení.

4.  

Pro včasné doručení zásilky předáváme přepravci  telefonní číslo zákazníka. Tento údaj nebude použit k jiným účelům.

     
    IX.
    Záruka za zboží
1.  

Záruka za zboží prodávané v elektronickém obchodě prodávajícího se řídí platným a účinným právním řádem České republiky.

2.  

V případě vady zboží, na které se vztahuje záruka, je možno se obrátit na prodávajícího. Vady zboží není možno uplatňovat u zprostředkovatele. Jako záruční doklad pro vyřízení záruky slouží pokladní doklad či faktura. Bližší informace o postupu při vyřizování reklamace naleznete v  Postup při reklamaci.

3.  

Zákazník je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu zboží, je zákazník povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zboží za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, veškeré zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodáno nové zboží. Podepsáním přepravního listu zákazníkem zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zboží bylo řádně a včas dodáno. V případě mechanického poškození zboží, které nebylo patrné při převzetí zásilky, je zákazník povinen reklamovat zboží nejpozději do tří dnů po dodání zboží. Pozdější reklamace mechanického poškození zboží již není možné uznat z důvodu vypršení pojistné doby přepravní společnosti. V případě nesprávného používání zboží nese odpovědnost zákazník.

4.  

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho používáním.

5.  

V případě, že zboží při převzetí zákazníkem není ve shodě s kupní smlouvou, má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to opravou zboží či výměnou zboží. Není-li takový postup možný, může zákazník požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud zákazník před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Zákazník má právo na výměnu zboží jen tehdy, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné.

     
    X.
    Odstoupení spotřebitele od smlouvy
1.  

Spotřebitel může od uzavřené kupní smlouvy písemně odstoupit ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. V písemném odstoupení od kupní smlouvy je spotřebitel povinen uvést jméno, příjmení, adresu, kontakt, číslo účtu, číslo objednávky  a toto odstoupení adresovat prodávajícímu (viz formulář- odstoupení od kupní smlouvy).

2.  

Odstoupí-li spotřebitel od uzavřené kupní smlouvy, je povinen vrátit nepoužité, nenošené a čisté zboží v původním stavu se všemi visačkami, návody a případnými dárky, které byly součástí balení, v originálním balení a dokladem o koupi. Spotřebitel je povinen doručit zboží prodávajícímu. Po splnění těchto podmínek bude spotřebiteli vrácena kupní cena zboží, v případě, že zákazník odstoupí od kupní smlouvy vrácením celé zásilky, bude zákazníkovi vrácena celá vyfakturovaná hodnota včetně dopravného a balného.

     
    XI.
    Ochrana osobních údajů
1.   Zákazník dobrovolně poskytuje své osobní údaje prodávajícímu a souhlasí s jejich zpracováním, shromažďováním, uchováním a evidencí za účelem uzavření kupní smlouvy s prodávajícím a řádného  trvání právního vztahu mezi zákazníkem a prodávajícím, založeného uzavřenou kupní smlouvou. Zákazník dobrovolně poskytuje své osobní údaje a souhlasí s jejich poskytnutím třetím osobám za níže uvedených podmínek.
2.  

Prodávající neposkytuje takto získané osobní údaje třetím osobám, vyjma dopravců zboží, a to pouze k řádnému doručení zboží zakoupeného zákazníkem, a svým obchodním partnerům, a to pouze k obstarání zboží požadovaného zákazníkem. Osobní údaje jsou poskytovány pouze v minimálním rozsahu nutném k řádnému plnění uzavřené kupní smlouvy mezi zákazníkem a prodávajícím.

3.  

Prodávající je řádně registrovaným správcem osobních údajů. Osobní údaje zákazníků jsou zabezpečeny proti zneužití. Nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění.

     
    XII.
    Další ustanovení
1.  

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a zákazníkem. Tyto obchodní podmínky jsou k dispozici na shora uvedených adresách elektronického obchodu.

2.   Veškeré údaje zveřejněné na webových stránkách elektronického obchodu jsou chráněny příslušnými právními předpisy. Tato ochrana se může dotýkat i práv jiných osob. Údaje zveřejněné na těchto webových stránkách nesmějí být bez jeho souhlasu nebo souhlasu držitele autorských práv jakkoli dále kopírovány a zpřístupňovány třetím osobám.
   

 

    V Ostravě 1.10.2015